برای ارتباط با شب تاب از روش های زیر استفاده نمایید: ۱- تماس با شماره ۰۳۴۳۲۴۵۱۴۰۲ در ساعات ۸ الی ۱۷ روزهای کاری ۲- ارسال نامه به نشانی اینترنتی: shabbtaab.info@gmail.com